GB flagVi muliggjør smarte byer
Finn ut mer Last ned brosjyre Meld deg inn

 


Et globalt samfunn for smart-by løsningerHvem er vi

De tre selskapene Delfi Data, Petrolink og Roxel fikk ideen om å opprette EnablerHub våren 2016. Den offisielle åpningen vil skje under en markering på Nordic Edge Expo 6. oktober.

Etterspørsel etter leverandører som kunne levere totalløsninger for smarte byer ble registrert over tid. Dette ble også bakteppet for ideutviklingen som står bak EnablerHub. Med erfaring, kunnskap og kremmerånd fra forskjellige bransjer fant selskapene ut at de kunne dekke markedsbehovet gjennom samarbeid og innovasjon.

Grunnleggerne av EnablerHub så at Rogaland var kommet langt i visjonen omkring et mer bærekraftig og sømløst samfunn. Initiativtakerne så derfor muligheten til å danne et unikt selskap. Dette for å bistå i arbeidet til regionen og skape de mest fremgangsrike smartbyene. Tanken var samtidig å forene alle gode krefter og skape et sterkt og fremtidsrettet smartby-miljø som igjen kan gi grunnlag for nye teknologiske arbeidsplasser.

Filosofien er at EnablerHub skal levere komplette løsninger til det offentlige og private markedet og tilby et sentralt punkt for kunder som ønsker totale smartby-løsninger. EnablerHub skal også ha som målsetning å være en sterk bidragsyter til at regionen blir et internasjonalt fyrtårn for smartbyer.

Visjon:
Et globalt senter for smartby-løsninger

Misjon:
En totalleverandør og entreprenør av løsninger for bærekraftige byer

Målsetninger:
«EnablerHub skal våre den foretrukne leverandør av kvalitetsinformasjon til kommuner, statlige organer og det private næringsliv.»

Vi arbeider tett sammen med våre kunder og oppdragsgivere for å optimalisere sanntidsinformasjon fra sensorer og andre kilder til kvalitetsinformasjon som input til deres beslutningsprosesser.

Vår ambisjon er å være et troverdig og pålitelig responssenter for våre kunder og en langsiktig samarbeidsarena for våre samarbeidspartnere.

Vi tilbyr en verktøykasse av løsninger og tjenester som er definert av og for våre medlemmer. Vi jobber for å tilrettelegge for samarbeid, deling av informasjon, effektivisering som muliggjør innovasjon.

Hva gjør vi

Samfunn og byer blir mer og mer kompleks i sin utvikling. Utfordring med urbanisering vil stille større krav til omstilling og utvikling av smart-byer. Det kan være løsninger for mobilitet, energi, utvikling, mangfold, teknologi, velferd og andre områder som for de som bor og ferdes i byene. Mange løsninger på ulike områder finnes og driftes allerede i dag, og informasjonen som blir tilgjengelig brukes ofte isolert for å skape best mulig beslutningsgrunnlag. EnablerHub gjør derimot noe nytt. Vi leverer komplette smartby-løsninger for våre kunder, gjennom vårt partner-apparat. EnablerHub er en generator for de som ønsker å utvikle smarte samfunn.

EnablerHub gjør det mulig for våre oppdragsgivere å innhente sanntidsinformasjon fra alle nødvendige informasjonskilder. Vi gjør denne om til kvalitetsinformasjon som input til kundenes beslutningsprosesser. Vi skal bidra til at våre oppdragsgivere innfrir kravene fra innbyggere, brukere og kunder om å leve i et tryggere, enklere og bedre samfunn. Våre løsninger vil gi reduserte kostnader, økt effektivitet, bedre sikkerhet og miljø, redusert energiforbruk, øke turisme-, nærings- og skatteinntekter og forbedret innbyggerkvalitet

Hvordan gjør vi det

Moderne samfunn består av mange aktører som hver for seg leverer ulike løsninger i et smartby-perspektiv. Våre tjenester tilrettelegges ut ifra hvilket informasjonsbehov og samfunnsutfordring oppdragsgiveren ønsker å belyse og forbedre. Basert på definerte utfordringer tilbyr vi en verktøykasse av løsninger og tjenester som samlet leverer komplette smart-byer. Vi jobber med å tilrettelegge samarbeid, deling av informasjon, effektivisering, smart og kreativ tenkning. Dette vil muliggjøre innovasjon.

Produkter

Utover tilpassede tjenester, basert på oppdragivers definerte behov, leverer EnablerHub følgende produkter overfor private bedrifter og offentlige myndigheter og organisasjoner:

Energistyring

Det innoveres innen byggsektoren. Nullutslippsbygg og prosjekter blir utviklet allerede i dag og kommer til å bli en trend i fremtidens byer. Det blir helt essensielt for disse byggene at man henter ut riktig og viktig informasjon og nødvendige data for å få optimal effekt. Dette vil gi ønsket energibesparelse, men også best mulig energiutnyttelse.

EnablerHub leverer komplette løsninger som avgir korrekt sanntidsinformasjon. Fra moderne sensorikk til beslutningsgrunnlag ferdig på ønsket flate.

Den samme prosesseringen av data og oversikten kan gis for industri- og næringsbygg og offentlige bygninger for å oppnå bedre energiutnyttelse.

Samfunnssikkerhet – varsling og beredskap

Det finnes i dag mange systemer for å varsle myndigheter og private virksomheter om forhold som er aktuelle i et helse- og sikkerhetsperspektiv.

EnablerHub tilbyr et sømløst sanntidsverktøy som samler vitale data fra ønskede informasjonskilder og generer brukervennlig og nyttige data. Dette skal være med å øke informasjonsgrunnlaget for å bedre beredskapen rundt risikoområder. Dette vil for eksempel omfatte ras/skred, flom, brann, vei- og tunnelsikkerhet, terror og kriminalitet, m.m. Denne informasjonsinnhentingen og utnyttelse av sanntidsdata vil EnablerHub organisere, samhandle og automatisere i et interkommunalt responssenter.

Kartlegging av mobilitet og trender av transport og turisme

Smarte byer tilsier en mer bærekraftig utvikling med målsetninger om mindre biltrafikk og klokere og bedre løsninger for myke trafikanter og kollektivreisende. For offentlige planleggere, eiendomsbesittere, turistnæringen og næringsaktører kan det være utfordrende å orientere seg om trender og bevegelsesmønstre. Derfor vil det være nyttig å kartlegge mobiliteten til kommunens borgere og besøkende. Køer og trafikkaos kan være vanskelig å unngå med mindre man har riktig forståelse av adferdsmønstre. Utfordringene kan være alt fra hvor de beste sykkeltraseene og bussholdeplassene skal være til hvor turistinformasjon og kundetorg skal tilbys.

EnablerHub tilbyr verktøyene for å kartlegge, analysere og fremvise nødvendige data om trender i mobiliteten til ulike definerte målgrupper. Våre utprøvde systemer har korrekt informasjon til enhver tid og kan navigere oppdragsgiverne til bedre og effektive beslutningsdata. Våre verktøy viser bevegelsesmønstre for besøkende og trafikanter. Dette er et unikt beslutningsgrunnlag som EnablerHub gjør tilgjengelig for fremtidig by-, turisme-, transport/trafikk-, logistikkplanlegging og alle andre som trenger bevegelsestrender.

Rådgivning

Det finnes tusenvis av ulike teknologier, produkter og løsninger for gjøre byer smarte. EnablerHub sin viktigste oppgave er å koble sammen og systematisere datainnhentingen fra de ulike løsningen. EnablerHub har eksperter som tilbyr rådgivning for å velge ut de beste løsningene for å oppnå ønsket resultat og innfri kundenes målsetning.

Produktark

DOCS

Delfi Open city system

Maptrends

Maptrends

For kunder

Enabler Hub er et globalt senter for integrerte løsninger rettet mot bærekraftige samfunn.

Ett enkelt kontaktpunkt for byer og lokalsamfunn som trenger løsninger, ikke bare ideer.

For partnere

Selskaper er invitert til å samarbeide under et forent banner, og sammen kan vi tilby en total løsning for å oppfylle målene for et bedre miljø, bedre mobilitet og tryggere og enklere liv for innbyggere og besøkende.


EnablerHub i media

Stavanger Aftenblad 6.10.2016

SA 2016-10-06

NRK Rogaland 7.10.2016

NRK Rogaland 2016-10-07

Sysla 10.10.2016

Sysla 2016-10-10

Næringsforeningen 7.10.2016

NF 2016-10-07

Ønsker du å vite mer?

Ønsker du å bli en parter?


Kontakt:

Pål Flemming Bang

Enabler


Dag Øyvind Meling

Enabler

Dag Nedrum

Enabler

Leif Thune Rudlang

Enabler